Hundested - Rørvig
Hundested - Rørvig færgeoverfart

Start
Den 10.juli 1577 gav kong Frederik II kronens bønder i Rørvig det privilegium "kun at skulle svare halv skat mod at være forpligtede til altid at overføre kongen, kongens folk og gods".
Baggrunden var formentlig kongens aktivitet mellem sine to jagtslotte, henholdsvis i Nykøbing S. og Halsnæs.
I 1814 meddelte direktionen fra Generalpostamtet, at "færgemændene" i Rørvig havde eneret på overfarten samt fastsatte takster for udvalgte havnebyer i området.


DFDS (stiftet 1866) var i den sidste del af århundredet operatør på forskellige ruter i nærheden, bl.a. Holbæk - Nykøbing S. - Omkring århundredeskiftet (1904) dannedes "Isøre". Det betød, at den dampdrevne fjordbåd mellem Holbæk og Nykøbing undervejs anløb Rørvig, Lynæs og Frederiksværk. Endelig åbnedes Hundestedbanen i 1916 og dannede grundlaget for en egentlig færgeforbindelse mellem Hundested og Rørvig.

På Elmedalsgården i Nørrevang (udflyttergård fra Rørvig) boede gårdejer Lars Peter Nielsen og Sidse Marie Nielsen, f. Hansen. 4 af deres 5 sønner startede sammen med overretssagfører
J. Bitsch i 1916 selskabet "Hundested-Rørvig-Motorskibsfart". - Det første skib var motorbåden "Håbet". Den blev hurtig afløst af Korshage, som var bygget i Svendborg (Webers værft). Denne første Korshage kunne rumme 140 passagerer samt motorcykler, cykler og gods.

1922 var året, hvor man i ramme alvor undersøgte mulighederne for en automobilfærge, der også skulle kunne overføre jernbanevogne. Det ville selvsagt betyde anlæg af jernbanespor, sporareal og anseelige færgelejer i begge havne til en ca. 30 meter lang og 8,5 meter bred færge. Man blev dog - fornuftigvis - klar over, at tiden ikke var til en sådan overfartsprofil.

Konkurrence
I 1927 startede "A/S Rødbyhavn" en automobilfærgeforbindelse mellem Hundested og Rørvig med damperen "Rigsø". Gennem 1927 konkurrerede de 2 færgeselskaber med store tab for begge. Ved diverse kontrakter mellem de 2 selskaber, ved ministeriets mellemkomst, endte det til slut med, at selskabet "A/S Korshage" d.16.maj 1928 opstartede ruten med den hæderkronede første "rigtige" færge Korshage.
Væsentlig for rutens eksistens var samarbejdet med jernbanerne og postvæsenet, hvilket gav Korshage ret til at føre splitflag med posthorn og krone i øverste felt.


Korshage
Den 16. maj 1928 blev den nye færge indsat på ruten, og den arvede navnet "Korshage", det var en motorfærge på 105 bruttotons, og med en nyudviklet 150 hestes B.& W. dieselmotor, der kunne give færgen en fart på 9 knob. Det var en såkaldt pendul-færge, det vil sige, at den havde skrue og ror i begge ender, således at man undgik at vende færgen ind og ud af havnen. Den havde et gennemgående bildæk med plads til ca. 15 personbiler og op til 190 passagerer. Selv under 2. verdenskrig blev ruten anset for så væsentlig for samfærdslen, at færgen blev holdt i gang, ved at den fik tildelt en - ganske vist begrænset - ration dieselolie, så den kunne udføre et par dobbeltture om dagen.

Skansehage
Efter krigen kom der hurtigt gang i biltrafikken igen, så færgeselskabet havde fra starten af 50-erne i en række år indchartret en lille ekstra færge "Koster" til hjælp i den travleste tid, så der kunne sejles med 2 færger i højsæsonen. Men i 1958 indsatte rederiet en ny færge "Skansehage" bygget på Holbæk Værft, så man nu havde 2 egne færger.

Den nye færge var af nogenlunde samme størrelse som gamle "Korshage", også med plads til ca. 14 biler og mulighed for op til 190 passagerer. Det specielle ved den nye færge var, at den var bygget med styrehuset ude i den ene side, under hensyn til at den så bedre kunne medtage de stadig flere høje biler. Blandt andet de mange rejsende tivolier, som gæstede sommerlandets byfester, og som var hyppige kunder på færgerne. At den også fandt god anvendelse på ruten ses af, at den 45 år efter stadig er i sving her.

De første år sejlede færgen udelukkende i fart i sommerperioden fra midt i maj til udgan-gen af september, senere dog fra påske til udgangen af oktober, da passagergrundlaget hovedsageligt stadig var landliggere og sommerturister. Men fra slutningen af 40-erne påbegyndtes helårssejlads, ganske vidst med en meget begrænset sejlads om vinteren.

Ny Korshage
I 1964, efter 34 års sejlads på ruten, afløstes gamle "Korshage" af en ny navnesøster. Også den blev bygget på Holbæk Værft, og var i størrelse og lastekapacitet præcis som "Skansehage". Den nye "Korshage" havde dog igen fået styrehuset placeret højt over midten af færgen, og blev af den grund altid kaldt >den store færge< af passagererne.

Fra midt i 60-erne med de store boom i sommerhusudbygningen i Odsherred og to årtier frem, er det sikkert disse to færger, der, som trofaste slidere i de travle sommermåneder på tur efter tur med fulde læs og ventende bilkøer ved færgelejerne, især huskes af lidt ældre færgekunder.

Nyt ejerskab
Efter godt 50 år med færgeruten i familien Nielsens regi skete det, at familien i sin 3. generation ikke havde nogen, som havde lyst til at gå ind og drive selskabet videre.

Så 1. april 1980 blev der foretaget et generationsskifte, hvor først 5, som dog efter kort tid blev til 4, af færgeselskabets medarbejdere gik ind og købte ruten. Det var der en del avis-omtale af i sommeren 1980, med tekster som "De 5 ansatte der satsede alt for at redde færgeriet", og lignende dramatiske overskrifter. Blandt de nye færgeejere var der blot enighed om, at man ikke i anledning af den nye status skulle få skibsredernykker, hver især skulle blot varetage sit hidtidige job i rederiet på linie med øvrige medarbejdere, så kunne det nok ikke gå helt galt, mente man. Denne snusfornuftige indstilling gælder stadig 23 år efter, og er vel en af årsagerne til, at færgeselskabet i denne periode har kunnet fremvise en god økonomisk drift. I 1991, da et par af de 4 færgeejere ønskede at træde ud på grund af pensionering m.v., blev der foretaget et nyt generationsskifte. Ved den lejlighed, 1. maj 1991, blev aktionær-kredsen af medarbejdere udvidet til 10. Det var dog ikke noget, der var særligt synligt for udenforstående, da de nye aktionærer jo også blot passede deres hidtidige job i færgerne.

Ud over at ejerkredsen nu alene er medarbejderne, er der også sket den omskiftelse, at det selskab, som tilbage i tiden blev stiftet af 3 brødre fra Rørvig og i mange år ejedes af mennesker med tilknytning til Rørvig-siden, er nu alle ejerne fra Hundested. Det skyldes den omstændighed, at færgerne i de sidste mange år har overnattet i Hundested, hvilket naturligvis har fristet flest medarbejdere fra denne side at tage hyre her. Og med medarbejder ejerskabet er dette så blevet det logiske resultat. Færgeselskabet har derfor nu fået hjemsted i Hundested på adressen Havnegade 18.

Nakkehage
I maj 1985 fik færgeselskabet et godt tilbud om at købe en brugt færge, som var blevet til overs på en rute Hov - Selvig (Jylland - Samsø). Det var ganske vidst en lidt ældre færge - bygget 1955, men den havde en række fortrin, som gjorde den særdeles anvendelig på Hundested - Rørvig overfarten. For det første dobbelt så stort bildæk i forhold til de to andre færger, gode lyse saloner og et stort soldæk på toppen til glæde for passagererne. Så den blev hurtigt overtaget og døbt "Nakkehage".

Der skulle udføres en del ombygningsarbejde på færgen, for at få den til at passe i færgelejerne sammen med de mindre færger, men i august 1985 blev den indsat på ruten. Det var dog ikke nogen ubetinget succes. Den både bredere og væsentlig tungere færge gav en del problemer med anløb af det gamle færgeleje i Rørvig. Det gav mange tilskuere på kajen, grå hår til færgepersonalet, og buler og skrammer på havneværkerne. Men da sommersæsonen var overstået, blev der taget kontakt til Nykøbing-Rørvig kommune, som havnen sorter under. Det resulterede i, at færgeselskabets problemer vedrørende anløb blev vurderet, og i løbet af rekordtid blev der indhentet tilbud på en total fornyelse, såvel af færgeleje som af hele det område af havnen, hvor færgeselskabet residerer, samt en uddybning både af færge-havn og indsejling, hvilket også bidrog til at forbedre færgens manøvreevne betydeligt.

I Hundested var der samme problem, med at færgelejet var for småt, men her var der mulighed for en anden løsning, nemlig at overtage et tidligere Grenå-færge leje, lige ved siden af vores opmarchplads.

Exit Korshage
Da 3 færger på overfarten, især med "Nakkehages" ekstra kapacitet, ikke var driftsmæssigt berettiget. Færgen "Korshage" blev - efter en lettere ombygning med tag over bildækket - v sat ind som udflugtsbåd. Efter en forsigtig opstart i sommeren 86, kom der for alvor gang i udlejningerne i 1987, både til firmaer og foreninger med spise- og musikture, men i høj grad også på heldages "krydstogter" gennem Roskilde Fjord med nogle indlagte timers stop i Roskilde til sight-seeing, Og ligeså i Isefjorden, hvor det var Orø og Holbæk, der var destinationen.

Fast timeplan
I hele Færgeselskabets levetid har der altid været lagt stor vægt på, at færgetiderne i Hundested skal korrespondere med Hillerød-togets tider, og i 1989 havde toget indført faste minuttal for deres køretider. Også en anden samarbejdspartner Mols-linien sejlede nu med fast timeplan.

En effektivisering af billetsalget, bl.a. indførsel af drive-in billettering på kajen, således at der i det store hele er solgt billetter og klar til ombordkørsel allerede ved færgens ankomst, og flere andre tiltag blev igangsat. Færgeplanen er derfor i dag meget let at forstå og huske.

Der er afgang hver time på minuttallet 25 fra Rørvig og 55 fra Hundested hele året rundt.

Og i weekender, på højtider før og efter sommersæsonen, samt i 2 måneders sommersæson afgang 2 gange i timen, de samme minuttal men fra den modsatte side.

Sejladsen varetages i dag af færgerne "Skansehage" og "Nakkehage". På grund af deres forskellige størrelser er det et meget fleksibelt makkerpar, som dækker behovet for færge-kapacitet året rundt.


Nuværende ejerskab
Det er i dag stadig en medarbejder ejet færgerute, på den måde, at de 6 tilbageværende aktionærer , passer deres almindelige job i færgeselskabet, men i alt er der beskæftiget 21 medarbejdere, inkl. aktionærerne, for at få det hele til at fungere.

Kapacitet
Som en illustration af den forbedring af overførslerne, som de nævnte opstramninger i sejladsen har resulteret i, kan det oplyses, at der i 1977 ved rederiets 50 års jubilæum blev sejlet ca. 10.600 afgange og overført 65.000 biler og ca. 130.000 passagerer. I rederiets seneste regnskabsår 1. maj 2002 til 30. april 2003 er der sejlet 11.324 afgange, og overført 102.326 biler samt 321.774 passagerer, af disse passagerer er ca. 95.000 fra toget, desuden har vi overført knap 26.000 cyklister.

Fremtid
De 2 færger Nakkehage og Skansehage er ikke de rene årsunger, men de har altid været godt vedligeholdt, og er opdateret med nye redningsflåder og sikkerhedsudstyr. Faktisk er der ofret betydelige beløb på at opgradere færgen "Nakkehage".
Færgen "Skansehage" bliver stadig tip-top vedligeholdt og får lov at sejle lidt endnu, medens selskabet kigger sig omkring efter en større og mere moderne tonnage.


Færgeelskere ser naturligvis frem til en ny "Korshage"!
25
55
Webmasteren
Tekstkilder:
"Mellem Kattegat og Isefjord" - Rørvig Naturfredningsforening 1926-2001

Webmaster Brian Hansen, H-R overfartens hjemmeside
http://hundested-roervig.dk/
Oversigten Hundested - Rørvig
Korshage
Rørvig
Hundested
Retur til forside/frontpage
Ejerskifte - Hundested-Rørvig (okt.2006)